Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!miercuri, 29 septembrie 2021

Ședinţă ordinară a Consiliul Local al Municipiului Reşiţa


Primarul Municipiului Reşiţa,              

            În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198  alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

 

D I S P U N E:

 

            Art. 1. – Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de    29.09.2021 ora  1400, ședință ce va avea loc în sala de ședință (la parter) a Primăriei municipiului Reșița.

           Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3Materialele prevăzute în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail, prin serviciul de stocare OneDrive si pe suport de hartie. 

Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

 

  1. Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
  2. Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
  3. Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
  4. Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
  5. Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primariaresita.ro.

Art. 7 -Dispoziţia se comunică:

-       Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;

-       Mass-media.

 

           P R I M A R,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

     POPA Ioan                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                BUCUR Lucian Cornel

 

ANEXA LA DISPOZITIA NR.  842/23.09.2021

 

           

1.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2021

                                                                                        iniţiator: Primar – Ioan POPA

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția ”Amenajarea parc și loc de joacă pentru copii, Municipiul Reșița, jud Caraș-Severin

iniţiator: Primar – Ioan POPA

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare la SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA SRL

iniţiator: Primar – Ioan POPA

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Reșița și Municipiul Reșița pe de o parte și Asociația World Karate Confederation

iniţiator: Primar – Ioan POPA

5.      Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către municipiul Reșița prin Consiliul Local al municipiului Reșița a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului parte din casa Neff fiul, cu tipografie, azi locuințe și spații comerciale, situat în municipiul Reșița, str. Traian Lalescu, nr. 16, ap. 3, județul Caraș-Severin

                                                                                       iniţiator: Primar – Ioan POPA

6.      Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către municipiul Reșița prin Consiliul Local al municipiului Reșița a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului parte din casa Neff fiul, cu tipografie, azi locuințe și spații comerciale, situat în municipiul Reșița, str. Traian Lalescu, nr. 16, ap. 8, județul Caraș-Severin

                                                                                       iniţiator: Primar – Ioan POPA

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței situate în Municipiul Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 8, bl. 8, et. II, ap. 44, proprietatea privată a municipiului Reșița, către numiții Croitoru Gabriela și Croitoru Nicu, aceștia având calitatea de chiriași

                                                                                        iniţiator: Primar – Ioan POPA

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase fasonată la cioată ca ”lemn de foc  pentru populație”, administrată de ”Ocolul Silvic Banatul Montan”

iniţiator: Primar – Ioan POPA

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract cadru de concesiune terenuri aflate în proprietatea  Municipiului Reșița și administrarea Consiliului Local al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

10.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect tip – creșă pentru maxim 4 grupe/40 copii în cadrul Programului național de construcție creșe pe terenul în suprafață de 2688 mp  identificat în CF nr. 47072 Reșița, nr. cad. 47072, liber de orice sarcini, situat în Reșița, județul Caraș-Severin, reprezentând domeniul public al municipiului Reșița, în vederea și pe perioada realizării de către C.N.I. S.A. a obiectivului de investiții

                                                                                   iniţiatori: Primar – Ioan POPA

               Viceprimar – Adrian Laurențiu DACICA

11.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe un termen de 10 ani, către Direcția de Asistență Socială, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în suprafață de 530 mp, înscris în C.F. nr. 33511, situat în Reșița, Piața Republicii, nr. 44, cu Construcția C2, în care-și desfășoară activitatea Centrul de Zi ABC

                                                             iniţiator: Viceprimar – Adrian Laurențiu DACICA

12.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Reșița în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Reșița, la Clubul Școlar Reșița și la Palatul Copiilor Reșița

     iniţiator: Viceprimar – Mădălina Miruna CHIOSA

13.  Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de comodat pentru Școala Gimnazială Nr. 8 Reșița a spațiului clădirii Colegiului Tehnic Cărășan – Reșița, Strada Făgărașului Nr. 10

  iniţiator: Viceprimar – Mădălina Miruna CHIOSA

 

14.  Diverse

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu