Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...

Bine v-am găsit! ...bine m-aţi găsit...
La această adresă, aţi găsit locul unde vă voi povesti despre mine şi despre interesele mele. Viaţa mea şi a comunităţii croate din România. Aşa cum am spus şi în caseta "despre mine", sunt cetăţean român de etnie croată. Sunt originar din chiar "Capitala" croaţilor din România, adică din Caraşova, judeţul Caraş-Severin.
Ei, daca ar fi să vorbim despe croaţii din România şi despre locul meu, ar trebui să vă povestesc foarte multe lucruri. Avem o istorie de sute de ani, pe aceste meleaguri. Unii susţin ca am fi venit aici acum multe sute de ani, alţii susţin că suntem aici dintotdeauna, doar că am învăţat limba datorită călugărilor franciscani croaţi şi catolici, care au avut aici la Caraşova o foarte puternică bază. Să nu uităm că localitatea Caraşova a fost la un moment dat, una dintre cele mai importante localităţi din această zonă! Nu mă pot pronunţa. Parcă i-aş lăsa pe istorici să spună exact adevărul.
Ceea ce se poate vedea acum, cu ochiul liber, este o localitate frumoasă ca o perlă, cu oameni harnici şi inteligenţi care ar putea să facă cinste oricărei localităţi din Europa. Comunitatea mea, este concentrată mai ales în cele şapte sate predominant croate (Caraşova, Iabalcea, Nermed, Lupac, Clocotici, Vodnic şi Rafnic). Dar suntem foarte mulţi în Reşiţa, în Tirol, Slatina Timiş, Timişoara, Bucureşti. Să nu uităm că ne-am răspîndit prin toată Europa, de la Zagreb şi Viena pînă în Madrid, Londra şi dacă ne căutăm bine, o să găsim de-ai noştri chiar şi la Chicago sau prin Australia. Şi nu veţi auzi lucruri rele despre noi. Suntem oameni cinstiţi, catolici foarte credincioşi, harnici la muncă. Dar să ne vezi la învăţătură (aproape că nu mai este casă care să nu aibă câte un student sau absolvent de facultate!). Şi-apoi ştim să ne trăim şi viaţa, ştim să ne distrăm dar mai ales să împărţim bucuria cu oaspeţii noştri, pentru că sîntem nişte oameni primitori şi deschişi.
În orice caz, sunteţi bine-veniţi pe blogul meu. Aici voi posta orice voi simţi că este util comunităţii mele. Voi spune lucruri care sunt de laudă, dar şi lucruri care trebuie spuse ca să fie corectate. Voi arăta cu degetul pe cei care cred că nu pot fi arătaţi şi voi lăuda pe cei ce merită cu adevărat. Vă mulţumesc că mă vizitaţi. Vă mulţumesc că îmi veţi fi prieteni, musafiri, colegi, camarazi sau ceea ce veţi considera domniile voastre că vreţi să fiţi. Criticaţi-mă dacă veţi observa lucruri pe care m-am grăbit să le arăt şi nu sunt aşa cum am crezut eu. Ajutaţi-mă să arăt acele lucruri care trebuiesc arătate. Nu caut doar binele şi frumosul numai ca să se creadă că nu mai există probleme, dar nici nu voi căuta numai răul, minciuna şi duşmănia. Voi încerca să caut adevărul. Calea care să ne ajute să fim noi. Noi cei vechi şi noi cei...noi! Sună bine? Poate o să reuşim împreună să fim mai buni.
Vă mulţumesc pentru vizită!duminică, 13 februarie 2022

Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de 14 FEBRUARIE

 

  Primarul Municipiului Reşiţa,          

            În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198  alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

D I S P U N E:

 

            Art. 1. – Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de    14 FEBRUARIE ora  14.00, ședință ce va avea loc în sala de ședință (la parter) a Primăriei municipiului Reșița.

           Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3Materialele prevăzute în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail, prin serviciul de stocare OneDrive si pe suport de hartie.           

Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

 

  1. Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
  2. Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
  3. Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
  4. Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
  5. Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primariaresita.ro.

Art. 7 -Dispoziţia se comunică:

-       Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;

-       Mass-media.

 

           P R I M A R,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

     POPA Ioan                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                BUCUR Lucian Cornel

 

ANEXA LA DISPOZITIA NR.  173/07.02.2022

           

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reșița pe anul 2022

iniţiator: Primar – Ioan POPA

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Municipiului Reșița, pentru anul școlar 2022-2023

 iniţiator: Primar – Ioan POPA

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 370/2020 privind aprobarea componenței COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM, precum și a Regulamentului de funcționare a acesteia

 iniţiator: Primar – Ioan POPA

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unor imobile ce fac parte din rețeaua școlară a căror funcționare a încetat pentru o perioadă mai mare de 3 (ani), în spații administrative sau birouri

 iniţiator: Primar – Ioan POPA

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 25 și completarea cu anexa nr. 26 la HCL nr. 518/22.12.2021 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2022

  iniţiator: Primar – Ioan POPA             

6.      Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și a terenului aferent acestora, situată în Reșița, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 1, jud. Caraș-Severin, datorată bugetului local al Municipiului Reșița, pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, de către Organizația Salvați Copiii Filiala Caraș-Severin

   iniţiator: Primar – Ioan POPA             

7.      Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Reșița a suprafeței de teren de 6.994 mp, identificată în CF nr. 38340 Reșița, nr. cad. 427, nr. top. 588/2/a/1/a/1/6/1/b/1/a/3/a/2, în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară și completarea cu această poziție a Anexei 22.1 la HCL nr. 305/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Reșița și al celor care alcătuiesc domeniul privat la statului conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

                                                                                           iniţiator: Primar – Ioan POPA    

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării/dezlipirii terenului în suprafață de 783 mp din suprafața totală de 5887653,66 mp, identificat în CF nr. 1 Reșița Română, nr. top. 1127/a/1/2/2/2/2/1/19/d/3/28/18/12/a/2/a/2/b/2/a/2/2/1/1/1/a/2, în vederea operării în evidențele de Cadastru și publicitate imobiliară și completarea cu această poziție a Anexei 22.1 la HCL nr. 305/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Reșița și al celor care alcătuiesc domeniul privat la statului conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

    iniţiator: Primar – Ioan POPA    

9.      Proiect de hotărâre privind alipirea/unificarea a 3 (trei) suprafețe de teren învecinate, teren în suprafață de 2.795 mp, identificat în CF nr. 46752 Reșița, nr. cad. 46752, teren în suprafață de 2.137 mp, identificat în CF nr. 46753 Reșița, nr. cad. 46753 și teren în suprafață de 3.481 mp, identificat în CF nr. 47110 Reșița, nr. cad. 47110, terenuri aflate în proprietatea privată a municipiuui Reșița, situate administrativ în municipiul Reșița, Zona Industrială Aglomerator Valea Țerovei, terenuri concesionate către S.C. TERMOCONSTRUCT S.R.L.

                                                                                    iniţiator: Primar – Ioan POPA

10.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Societatea EXE CENTER SRL împotriva H.C.L. nr. 528/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Strada Zimbrului, nr. 44, aflată în proprietatea S.C. EXE CENTER S.R.L.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA

11.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. împotriva H.C.L. nr. 534/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Republicii, nr. 17, aflată în proprietatea S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA

12.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. împotriva H.C.L. nr. 535/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Republicii, nr. 17 A, aflată în proprietatea S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA

13.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către COMALIMENT REȘIȚA S.A. împotriva H.C.L. nr. 537/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Revoluția din Decembrie, nr. 24 (spațiu comercial), aflată în proprietatea S.C. COMALIMENT S.A.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA

14.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Societatea CODA SERV S.R.L.  împotriva H.C.L. nr. 538/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Republicii, nr. 2 (Complex Intim), aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA

15.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Societatea CODA SERV S.R.L.  împotriva H.C.L. nr. 539/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Progresului (Complex Reșița Nord), aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA     

16.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către COMALIMENT REȘIȚA S.A.  împotriva H.C.L. nr. 540/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Progresului (Complex Reșița Nord), aflată în proprietatea S.C. COMALIMENT  S.A.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA

17.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Societatea CODA SERV S.R.L.  împotriva H.C.L. nr. 541/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul A.I.Cuza, nr. 1 (clădire acoperiș albastru), aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA     

18.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Societatea CODA SERV S.R.L.  împotriva H.C.L. nr. 542/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul A.I.Cuza, nr. 1 (clădire acoperiș terasă), aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA     

19.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Societatea CODA SERV S.R.L.  împotriva H.C.L. nr. 543/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul A.I.Cuza, nr. 1 (clădire cu perete sticlă), aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA     

20.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Societatea CODA SERV S.R.L.  împotriva H.C.L. nr. 544/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Nicolae Bălcescu, nr. 5 (Hotel Bistra), aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA     

21.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către COMALIMENT REȘIȚA S.A.  împotriva H.C.L. nr. 545/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 14-16 (spațiu comercial) aflată în proprietatea S.A. COMALIMENT S.A. 

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA           

22.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. TURIST SEMENIC S.A. (societate în faliment) reprezentată prin Prime Insolv Practice SPRL  împotriva H.C.L. nr. 547/22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 2 (Hotel Semenic),  aflată în proprietatea S.C. TURIST SEMENIC S.A.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA           

23.  Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. UNIVERSAL S.R.L.  împotriva H.C.L. nr. 549 /22.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 1 (Magazin Universal),  aflată în proprietatea S.C. UNIVERSAL S.R.L.

                                                                                     iniţiator: Primar – Ioan POPA           

24.  Diverse

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu